Shuangyuzuo

Faction: Resistance

Ban, rename: True

Full info link: Shuangyuzuo